Online Catalog > Book
Check-outs :

看看板 : 發現台語招牌的大學問

 • Hit:137
 • Rating:0
 • Review:0
 • Trackback:0
 • Forward:0 • Bookmark:
轉寄 列印
第1級人氣樹(0)
人氣指樹
 • keepsite
 • Introduction
 • About Author
 • Collection(0)
 • Review(0)
 • Rating(0)

第一本全台看透透、
 帶你發現路上「台語看板」的專書。

 從那些「有聲音」的街道風景、令人會心一笑的本島創意,
 看見台灣人「我手寫我口」的歷史和文字表情,
 聽見「台灣話」台到不行的親切口氣!

 「踹共」、「母湯」、「呷奔」、「天然ㄟ尚好」、「D火粿」……無論是注音文PK火星文,還是漢字加英文,走在路上,你是否曾經發現有些招牌或廣告文案看起來好像「怪怪的」,但下一秒又恍然大悟?究竟是自己真的「毋捌字」(m̄ bat-jī),還是台灣人都有超能力?──原來,只要會講台語,什麼千奇百怪的暗號都難不倒你!

 根據統計,目前在台灣使用台語的人口僅次於「國語」華語。經歷了戰前到戰後的兩次「國語運動」,台語也仍是許多台灣人熟悉的第一或第二語言。但是,為什麼這些用台語來表現的廣告或看板(khan-páng)文案,看起來都像一道道精巧的謎題?又為什麼一講就通的台語,會出現那麼多不同的書寫創意?台語真的是「有音無字」,只能「各自表述」嗎?只有南部鄉下才看得到台語看板嗎?台語只能存活在中低階層的場域或職業中嗎?走出國外,看看馬來西亞的「福建話」跟台語有多像。而馬來西亞出現的「講福建話運動」,又可以提醒我們哪些相同的境遇,啟發不同的想像?

 本書蒐集台灣大街小巷的台語看板,帶你來一趟「路上台語檢定」,欣賞台灣限定、花招百出的台語看板,研究這些廣告看板背後的學問和玄機。透過歷史悠久的「白話字」和教育部推薦漢字,讓你看得懂、講得通,開始學習生動活潑、真情感動的正港現代台語文。從今天起,對台語文盲和火星文說再見,一起迎接「講台語,當時行(sî-kiâⁿ)」的美好新時代!

吸睛推薦

 王昭華(作家、作詞人)
 恆春兮(職業黑手兼資深廣播人)
 陳豐惠(李江却台語文教基金會執行長)
 魚仔林(樂團「勞動服務」主唱)
 黃信堯(紀錄片、電影導演)
 失控的台語課(台語工作坊、粉絲團)
 粉紅色小屋(作家、台語工作者)

作者簡介

看看板工作小組

何信翰

 國立台中教育大學台灣語文學系副教授,露西亞(Russia)國家科學院文學博士,長期用心佇本土語文的復振運動。Bat發表過〈高雄市左營區kap林園區ê台語看板使用狀況調查〉、〈本土語言與商業利益的結合──台中和花蓮的台語看板研究〉等等kap台語看板調查、研究相關的論文,嘛bat出版過台語詩集《iPad kap杯仔》。

Khng Pôetek

 Hoa-lian Tang-hôa Tāi-ha̍k Tâi-oân bûn-hòa hē kàu-siū. Hoat-piáu kòe ê Tài-gî siong-koan lūn-bûn, ū “Hybrid Localization and Ethnic Markers? A Preliminary Inquiry into the Hokkien Written Inscription of Stele and Deity Tablets around Taiping, Malaysia” (2012), “Field Report: Leiden tāi-ha̍k Tang-a tô͘-su-koán siu-chông ê lán-lâng-ōe chu-liāu” (2013), “From Hokkien to Mandarin? the changing geography of written scripts for the deity of Na Tuk Kong among the Hokkien descendants of the Northern Malay Peninsula” (2014), “Article Review: Jean-François Dupré, “In Search of Linguistic Identities in Taiwan: an Empirical Study” (2017) téng-téng.

Iûⁿ Ún-giân

 Tâi-tiong kàu-io̍k tāi-ha̍k Tâi-oân gú-bûn ha̍k-hē hù-kàu-siū. Ùi 1987 nî khai-sí chòe Tâi-gú-bûn sū-kang, pat pian kè Tâi-bûn khan-bu̍t, chè-chok sòaⁿ-téng ê Tâi-gú chu-goân, thong-kè Tâi-gú jīn-chèng ko-kip, Pe̍h-ōe-jī kiám-tēng ko-kip, mā pat ēng Tâi-bûn siá kè lūn-bûn, sàn-bûn, si, hoan-e̍k siáu-soat. Pah-ga̍k oân-sêng 30 lia̍p, chham-ka kè 300K khiâ thih-bé ê oa̍h-tōng (jî-chhiáⁿ ū oa̍h leh tò-tńg--lâi), tùi tâng-siōng mā put-chí-á ū chhù-bī, 1995 nî khì Gio̍k-san chú-hong kā soaⁿ-téng chi̍t lia̍p thâu-khak kù--lo̍h-lâi, chòe-kūn chit kúi tang mā put-sî kā ha̍k-hāu lāi ê chhàu-thâu-á tâng-siōng chng-thāⁿ --chi̍t-ē.

Must Login
Must Login
Must Login
Must Login